၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ က်ိဳင္းတံုႏွင့္ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရရွိ

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ၌ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထံမွ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)က်ဳိင္း တံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ပါတီမ်ားမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ အာခါ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ၊ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီတို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသူ ၅၆၁၃၆ ဦးရွိသည့္အနက္ လာေရာက္ဆႏၵ မဲေပးသူ ၂၂၇၆၂ဦးရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဆႏၵမဲမ်ားအနက္ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ ၂ဝ၆၂၈ ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ မ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ဦးရွာလေမြ လရွဲန္မွာ ေထာက္ခံ မဲ ၇ဝ၂၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၄ ဒသမ ဝ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္း ဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ သည့္ပါတီမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရး ပါတီ၊ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၁၂၆၂၂၅ ဦးရွိ သည့္အနက္ လာေရာက္ဆႏၵမဲေပး သူ၄၈၅၃၅ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဆႏၵမဲ မ်ားအနက္ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ ၄၇ဝ၆၇ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ခိုင္လံုေသာ ဆႏၵမဲ မ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည္႔ ဦးေအာင္ ၾကည္သိန္းသည္ ေထာက္ခံမဲ ၁၉၆၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၁ ဒသမ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့သည္။

ေနထက္ေဝ