ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးသူ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လစ္လပ္ေန သည့္ ေနရာ ၁၉ ေနရာရွိရာ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

‘‘စုစုေပါင္းဆိုရင္ႀကိဳတင္မဲ သံုးမ်ိဳးမွာ ၆,၄၄၇ မဲရပါတယ္။ ဒါက မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ နယ္လံုးပါ’’ ဟု ဦးတင္ထြန္း က ေျပာသည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးရွိရာ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္မဲ ေပးသူမ်ားက ေပးသည့္ ႀကိဳတင္ မဲ ၁,၀၇၉ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အတူေန အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားကေပးသည့္ ႀကိဳတင္မဲ ၅,၀၂၉ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားက ေပးသည့္ ႀကိဳတင္မဲ ၃၃၉ ဦးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း တို႔ႏွင့္ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ကယား စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအ တြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူဦးေရသည္ သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ လက္ရွိအာဏာရပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၈ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၁၈ ဦးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၂၄ ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ၀င္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသည္။

 

# 7 Day Daily