ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵ႐ွင္ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမႈ ျမင့္တက္လွ်က္႐ွိ

 

ဘီလူးကြၽန္း ေခ်ာင္းဆံုဇာတိသားလည္းျဖစ္ ကြၽန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူလည္းျဖစ္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး (ျခေသၤ့) ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းအား မဲဆႏၵ႐ွင္ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံအားေပးမႈ ျမင့္တက္လာလွ်က္႐ွိ ေၾကာင္းသိရသည္။