လစာအခြန္ မေဆာင္သူမ်ားကို အေရးယူမည္

သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ လစဥ္ရရွိသည့္ လစာအေပၚမွ အခြန္ေငြမေပးေဆာင္သူမ်ားကို အခြန္ဥပေဒ မ်ားအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ လစာ၊ လုပ္ခ၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ ပင္စင္၊ က႐ုဏာေၾကးႏွင့္ လစာ၊ လုပ္ခအစား (သို႔မဟုတ္) ယင္းတို႔အျပင္ ထပ္ေဆာင္းရရွိသည့္ အခေၾကးေငြ၊ ေကာ္မရွင္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ ေပါင္းစည္းရရွိရာမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္ ရရွိသူမ်ားသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ထိုက္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လာေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေပးေဆာင္သည့္အတြက္ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

“လစာအခြန္ေပးမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္႐ံုးေတြကတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္ရမွာပါ။ နားမလည္တာေတြ၊ လိုအပ္တာေတြ ရွိေနရင္လည္း ေမးျမန္းလို႔ရႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါ လစာဝင္ေငြခြန္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္လွ်င္ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္က လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္စုပိုင္ျဖစ္လွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္စုကလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ(သို႔မဟုတ္) ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လွ်င္ ေငြ ထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူ စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူ၍ က်သင့္အခြန္ကို ႏုတ္ယူေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လစာအေပၚမွ အခြန္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၄၈ သိန္း ရရွိသူသည္ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ အေျခခံသက္သာခြင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပင္ အတူေန မိဘတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းရွိသူအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းႏွင့္ သားသမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ငါးသိန္း သက္သာခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ သုညက်ပ္မွ သိန္းႏွစ္ဆယ္အထိကို သုညရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ ၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ထိကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ ၁၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ထိကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ထိကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၂၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ မွ ၃၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀ဝ ထိကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္ ၃၀,ဝ၀ဝ,ဝ၀၁ ႏွင့္အထက္ ရရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။

# The Voice