မုိင္း႐ွဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုသုံးစုရွိ ျပည္သူမ်ား မဲ႐ုံေျပာင္းေရႊ႕မည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ေကာ္မရွင္အား SNLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေတာင္းဆုိ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မုိင္း႐ွဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စုသုံးစုရွိ ျပည္သူမ်ား မဲ႐ုံေျပာင္းေရႊ႕ မည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲထည့္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းေဒသရွိ ျပည္သူတုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ သိပ္မလုိေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေမာ္မယ့္၊ ကြန္ေက်ာင္း၊ ၀မ့္လြယ္ေက်းရြာ အုပ္စုသုံးအုပ္စုတြင္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရး အေျခအေနအရ တရားမွ်တေသာ မဲဆြယ္ခြင့္မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းက ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔တုိင္ၾကားၿပီး ထုိေက်းရြာမ်ားရွိ မဲ႐ုံမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္ က ၎အသုံးျပဳေနသသည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေျပာၾကား ထားသည္။

အဆုိပါ ေက်းရြာအုပ္စု သုံးအုပ္စုတြင္ မဲေပးႏုိင္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ ၄၄၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသုိ႔ NLD ပါတီ၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ SNLD အေနျဖင့္ ယင္းေက်းရြာရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲေပးပုိင္ ခြင့္ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရးကုိ မထိခုိက္ေစသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား USDP (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး)၊ SNDP (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ပါတီမ်ားကလည္း ဖ်က္သိမ္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ သေဘာထားေပးခဲ့ကာ အဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္၊ မဲ႐ုံမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ မဲ႐ုံမ်ားကုိမူ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ေကာ္မရွင္မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူလမဲ႐ုံႏွင့္ အနည္းဆုံး သုံးမုိင္မွ အမ်ားဆုံး ၁၈ မုိင္ကြာေ၀းသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလုိက္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ဆုိသည္။

အဆုိပါေဒသမ်ားသုိ႔  ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိေဒသကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ SSPP/SSAA ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္လည္း ယင္းအခ်က္ကုိ ထည့္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ယခု မဲဆႏၵရွင္ ေလးေထာင္ ေက်ာ္ ကန္႔သတ္ခံၾကရၿပီး မဲေပးခြင့္ကုိသူမ်ားနည္းတူ လြယ္လြယ္ကူကူေပးႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သူ မ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၾကားေနေစာင့္ၾကည့္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသာ ရွိေၾကာင္း၊ ကန္႔သတ္ခံရမႈကုိ ေျပေလ်ာ့ေစရန္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္  ဥပေဒႏွင့္အညီ သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေကာ္မရွင္အား ေတာင္းဆုိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ မဲဆႏၵရွင္ ေလးေထာင္ ေက်ာ္သည္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ စုစုေပါင္း၏ ေလးပုံတစ္ပုံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေလးထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ားစု၏ ဆႏၵအမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေစလုိေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ဆိုသည္။

မုိင္း႐ွဴးမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ လုံျခံဳေရးအေျခအေနအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္  “၀” လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔ ျဖစ္သည္။ # Eleven