ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရြာလူႀကီးမ်ား ရြားသူ/ ရြာသူမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆုံၿပီး မဲေပးပုံစနစ္မ်ားကုိ ျပသေပးခဲ့

 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပိုင္း)၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးရွာေမြလရွဲန္ ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဦးစတီဖန္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (ျငိမ္း) ဦးေဝဇင္မိုး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (ၿငိမ္း) ဦးအားဖါ တို႔ႏွင့္အတူ ျခေသ့ၤစည္းရုံးေရး အထူးအဖြဲ႔ (၃) တို႔သည္ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔က ပန္ၾကဴေက်ရႊာအုပ္စု ပန္ေယာင္းရႊာ၊ နားေကြရႊာမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ရြာလူႀကီးမ်ား ရြာသူ/ ရႊာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ မဲေပးပုံစံနစ္မ်ားကိုလည္း ျပသေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရြာသူရႊာသားတို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဴးကို အားေပးေထာက္ခံမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းသတင္းစုံ