ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးလိ္ႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ကြင္းဆင္းစည္း႐ုံး

 

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္အတြင္း မတ္ (၂၇) ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ကြင္းဆင္းစည္း႐ုံးခဲ့သည္။

အဆိုပါမဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းကို ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယု၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေခတၱဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၁၁) ရပ္ကြက္ပါတီဝင္မ်ားက မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားထံ တစ္အိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္ၿပီး မိတ္ဆက္ဂါရဝ ျပဳျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ဆႏၵမဲေပးရန္ နမူနာ ပုံစံတုိ႔ကို လိုက္လံရွင္းလင္းျပသ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အျခားရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက အလား တူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယူဒီေန