ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္တြင္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမွတ္ ၉၃/၉၈ရပ္ကြက္မ်ားသုိ႔ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းေက်ာ္ ေအာင္၊ ဦးဝဏၰမ်ဳိး၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ထိစပ္ၿမိဳ႕နယ္ သာေကတ မွေကာ္မတီဝင္အင္အား ၂၆ဦး၊ ရပ္ကြက္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမာခံ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္က ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွ စတင္၍တစ္အိမ္တက္ဆင္း လက္ ကမ္းစာေစာင္မ်ား လိုက္လံေဝငွခဲ့ သည္။
ယူဒီေန