ၾကည့္ျမင္တိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုမွာၾကား

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ပါတီဝင္မ်ား အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကိုေဆြးေႏြးပို႔ခ်လ်က္ရွိရာ ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ံုးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းႏွင့္ ေဒၚအိအိလိႈင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးျမင့္လြင္တို႔သည္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ပါတီဝင္မ်ား အားေတြ႕ဆံု၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္းက မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ပါတီဝင္မ်ားသည္ အမာခံပါတီဝင္မ်ားျဖစ္၍ အထူးေျပာၾကားရန္မလိုအပ္ပါ ေၾကာင္း အဓိကေျပာၾကားလိုသည္မွာ ေအာင္စိတ္ေမြးျမဴေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဒၚသင္းသင္းမိုးက မဲ႐ံုကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾက၍ မိမိကိုယ္စားလွယ္ ၏တရားဝင္မဲမ်ား မဆံု႐ံႈးေစေရးႏွင့္ မဲ႐ံုအတြင္း ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္သည့္ ကိစၥမ်ားေတြ႕ရွိပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီကန္႕ကြက္တင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္လြင္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိန္ဝင္း(YGN)