လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီမ်ား ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးမင္းလြင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆုံရာ၌ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္း မ်ား မဲေပးမည့္ရက္မတိုင္မီအခ်ိန္ထိ ခြဲေဝတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း၍ တာဝန္ခြဲေဝေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးကေလး(လိႈင္)