၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း ကြင္းဆင္းစည္းရုံး

 

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယေန႔
(၂၄.၃.၂၀၁၇) ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္အတြင္း ကြင္းဆင္း စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္!

အဆိုပါ မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္းကို ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယုု၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေခတၱ ဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမွတ္ (၇)ရပ္ကြက္ ပါတီဝင္မ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ တစ္အိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္ကာ မိတ္ဆက္ဂါဝရျပဳ ျခင္း၊လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ နမူနာပုံစံကို လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ႔ပါသည္!

ထို႔ျပင္ အျခားရပ္ကြက္ / ေက် းရြာမ်ားတြင္လည္း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ အလားတူေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္းသရွိရပါသည္။

Yangon Thar