ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အလယ္အလတ္အဆင့္သို႔ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း အာရွ ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အလယ္အလတ္အဆင့္သို႔ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း အာရွ ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း (HDI) သည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၄၅၊ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အလယ္အလတ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္း အဆုိပါအစီရင္ခံစာႏွင့္ဆုိင္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္လာတဲ့ HDI ရမွတ္ေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆုိရင္ ကြာဟမႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ မိခင္နဲ႔ကေလး က်န္းမာေရး၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေသဆံုးမႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အတုိင္းအတာနဲ႔ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္၊ အားနည္းေနေသးတယ္ ဆုိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အစဥ္အလာအရ ျဖစ္ေနတဲ့ လူမႈက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းျခင္းဟာ ဒီလုိ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢဌာေနႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ UNDP ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ရီနားတားဒက္စ္ဆယ္လီယန္က ဆုိသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ား တြင္ တိုးတက္မႈ ရွိလာေစရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာက ေတာင္းဆုိထားသည္။ ေနရာ၊ က်ားမ၊ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစု စသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ခြဲျခားထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ HDI မွ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆုိထားသည္။

“အစိုးရကို တုိက္တြန္းလုိတာက ပိုမိုၿပီးေတာ့ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ အခါမွာလည္း ပိုမိုၿပီး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ကိုဖို႔ မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာကလည္း တိက်တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုၿပီး ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈ အပုိင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ကာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢဌာေနႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ UNDP ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ရီနားတား ဒက္စ္ဆယ္လီယန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ HDI ရမွတ္သည္ ၀ ဒသမ ၅၅၆ ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၀ ဒသမ ၇၂ တို႔ၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ ထို႔ျပင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသရွိ တုိးတက္မႈသည္ လူတုိင္း အက်ိဳးေက်းဇူး မခံစားရေသးေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနေသာ လူအုပ္စုအခ်ိဳ႕ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ အခ်ိဳးအစား မညီမွ်စြာ သက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HDI ရမွတ္သည္ ပံုမွန္တုိးတက္လာေၾကာင္း၊ တိုးတက္မႈမွာ ၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးသည္ ၂၀၀၀-၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ပွ်မ္းမွ်တိုးတက္မႈတြင္ အေတာ္အသင့္ တုိးတက္မႈ ရွိလာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ဆုိထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ရမွတ္တိုးတက္လာတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာ နည္းနည္းေလး နိမ့္က်ေနေသးတယ္ ဆုိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ တျခားအာရွပစိဖိတ္ ႏုိင္ငံေတြကို လုိက္မီဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါေသးတယ္” ဟု UNDP ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး ေသာမက္စ္ကရင္းက ေျပာၾကားသည္။

# Eleven