ေမာင္ေတာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္

ျမန္မာအစုိးရ၏ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားရိွ ဘဂၤါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာ) ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းေလ့လာေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအေျခစုိက္သတင္းဌာနမ်ားက အစီရင္ခံသည္။

ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ ဦးေဆာင္သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ေကာ့ဘဇားသုိ႔ မတ္လ ၁၉ရက္က ေရာက္ရိွၿပီး Ukhia ႏွင့္ Teknaf ေဒသရိွ ဘဂၤါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ား ေနထိုင္ရာေနရာေလးခုကုိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သြားေရာက္မႈတြင္ ဘဂၤါလီ (႐ုိဟင္ဂ်ာ) အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကုိ အသံသြင္းမွတ္တမ္း ယူခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ အသစ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူ ၁၂,၀၀၀ ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းသိ႔ု သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စခန္းရိွ လူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုကၡသည္ ၃၅,၀၀၀ ေနထိုင္ေသာ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ စခန္း၊ ဒုကၡသည္ ၁၉,၀၀၀ ေနထိုင္ေနေသာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ စခန္းတုိ႔ကို သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေအပီသတင္းဌာန၏ အစီရင္ခံမႈအရ ဘဂၤါလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာ) မ်ားသည္ ျမန္မာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာရာတြင္ မ်က္ႏွာျပရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ျပန္လာသည့္အခါ တစ္စံုတစ္ရာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍ဟုဆိုသည္။ ၎တို႔သည္ ခန္းဆီးလိုက္ကာတစ္ခု ၏ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို စကားေျပာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓမၼက်င့္ခံရမႈ၊ ကေလး ငယ္မ်ား အသတ္ခံရမႈ၊ ေက်းရြားမ်ားမီး႐ိႈ႕ခံရမႈတို႔ အပါအ၀င္ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေျပာျပခဲ့သည္ဟု ေအပီသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ေမာင္ေတာေဒသစံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည့္ရက္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမည့္ရက္ကုိ ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားၿပီးစီးခ်ိန္ထိ တုိးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည့္ရက္ကုိ ေျပာၾကားျခင္း မရိွေသးေပ။

# Mizzima