ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၁၁/၂ဝ၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္-
* အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ခိုင္မာတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္။
* လူ႔အခြင့္အေရးထက္ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ လုံျခံဳေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။
* တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္ ေပးမည္။
* မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးအပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္မည္။
* အေျခခံတည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားေပးကူညီမည္။
* ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးသည့္ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ
ပီျပင္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္။