ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္တိုင္းေဒသႀကီးကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ခ်င္တဲ့ မံုရြာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ေအာင္

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ပါတီဝင္ေတြ၊ အမႈေဆာင္ေတြ ဦးေဆာင္ေနသူေတြနဲ႔ ထာဝစဥ္တည္တံ့ေနၿပီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာၿပီး ေလ့က်င့္သား ျပည့္ဝေနသူေတြျဖစ္လို႔ ဘယ္လို အေျခအေနေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္တည့္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ႔အတြက္ အစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားလုိစိတ္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္တို႔ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္တိုင္းေဒသႀကီးကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ပိုမိုပီျပင္ ခိုင္မာေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ကူညီ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ကမၻာ့အလယ္မွာ ဂုဏ္တက္ေစဖို႔ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။