ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တစ္အိမ္တက္၊ ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းကို ဒုတိယအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳ ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ခု ေဖာ္ျပ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္း နည္းအသံုးျပဳမႈသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးပါ၀င္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔ (PACE) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PACE အဖဲြ႔က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်စြာ ရရွိမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ တို႔ကို ကာလရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ ၂၂ ဦးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက တစ္အိမ္တက္ဆင္း စည္း႐ံုးျခင္းကို ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း PACE အဖဲြ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္ စြာျမင့္က ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ စာရြက္ စာတန္းမ်ား ေ၀ငွျခင္းကို အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳခဲ့ၿပီး လူထုေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ပိုစတာမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြျခင္းတို႔လည္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။ တစ္အိမ္တက္၊ ဆင္းစည္း ႐ံုးျခင္းကို ဒုတိယအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းအနည္းစုသည္ မီဒီယာ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကို အသံုးျပဳသူ ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လူမႈကြန္ရက္ကုိ အသံုးျပဳသူ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမွ ျပဳလုပ္ ရန္မရွိဟု ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုင္းရဲ ေက်ာ္စြာျမင့္က ဆုိသည္။

အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ နည္းလမ္းအသံုးျပဳမႈတြင္ NLD ပါတီက အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မရွိဟု ေျဖဆုိရာတြင္ ပါတီငယ္/တစ္သီးပုဂၢလက ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားပါတီႀကီးက ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းကာ ရက္သတၱငါးပတ္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္မွ မတ္္လ ၅ ရက္အထိ) PACE က ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ကနဦး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္သည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေရးကာလကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က စတင္ကာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခြင့္ျပဳထားသည္။ # 7 Day Daily