ကမၻာ့ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံ အျဖစ္ ေနာ္ေ၀း ရပ္တည္

ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေကာင္းက်ိဳးတုိး တက္လာေစေရး လူမႈေရးယံု ၾကည္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ တည္ ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းထားေသာ တနလၤာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံခ်က္ အသစ္တစ္ခု၌  ေနာ္ေ၀းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ သည္။

၂၀၁၂ က ကုလသမဂၢက စတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေျဖရွင္းခ်က္ကြန္ရက္ (SDSN) အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ကမၻာ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအစီရင္ခံစာ အရ ကမၻာ့ေျမာက္ဖ်ားႏုိင္ငံမ်ားသည္  ေက်နပ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆာဟာရတစ္ပုိင္း အာဖရိ ကတုိက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယား၊  ယီမင္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢ က ပၪၥမႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ၁၅၅ႏုိင္ငံပါ၀င္သည့္ စာရင္း၌ ေပ်ာ္စ ရာအနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရိွ ေနသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း အေပၚ ယံုၾကည္မႈအဆင့္ျမင့္မား ျခင္း၊ မညီမွ်မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းတို႔ ရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း SDSN  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်က္ဖ ရီဆက္ခ်္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ပုိမုိေကာင္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရွာေဖြေရး ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားကို ကူညီေပး ႏုိင္မည့္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်က္ဖ္ရီ ဆက္ခ်္က ေျပာၾကားသည္။

ဒိန္းမတ္၊ အုိက္စလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဖင္လန္၊ နယ္သာလန္၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆီြဒင္ ႏုိင္ငံတို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။

Ref:Reuters