မြန္ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) အမည္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္

 

မြန္ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ (၁၃၇၈)ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ ယမန္ေန႔ တြင္ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) အမည္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ယင္းေၾကျငာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ” မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆံု) အမည္ေပးေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ တထပ္တည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။”

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
မြန္ျပည္နယ္

#Editor