ပါတီ၀င္အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

 

15-3-2017ရက္ေန႔ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၁၄ ခုမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ”ပါတီဝင္အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြ” ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ –

၁။ 2020 ေအာင္ႏိုင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ

၂။ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

၃။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေလ့လာျခင္း

၄။ စည္းရံုးေရးသေဘာတရားမ်ား

၅။ ပါတီအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရးတို႔အား ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား က်ံဳမေငးၿမိဳ႕နွင့္ ေရႊေလာင္းပါတီရံုးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

USDP Ayeyarwady္္
္္