ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ေရာက္စဥ္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေတြ႕ဆံု