ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Web နဲ႔ Mobile Apps မ်ားကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Web နဲ႔ Mobile Apps မ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ (http://www.maepaysoh.org/) ရယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အေျဖေတြကို အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆိုက္က ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Android ဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြနဲ႔ အဲဒီဖုန္းနဲ႔ Gmail အသုံုးျပဳၿပီး သူမ်ားဟာ mVoter 2017 မိုဘိုင္းဖုန္း app အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ apps ေတြကို play store မွလည္း တိုက္ရိုက္ရယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

iPhone နဲ႔ iPad အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ mVoter 2017 မိုဘိုင္းဖုန္း app ကို apple store မွ ရယ ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

# Internet Journal