ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္

အမည္ – ဦးဇိုပဲန္း
ပါတီ – ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပညာအရည္အခ်င္း – သိပၸံဘြဲ႔(သခ်ၤာ)
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕မဲဆႏၵနယ္ – ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၃)မဲဆႏၵနယ္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

 

ဦးဇုိပဲန္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
**************************
အဖ ဦးဆန္ငန္း အမိ ေဒၚမာတဲတို႕မွ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး ထန္တလန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား
***************************************************
၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ထိ မရာျပည္သူ႕ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပင္ပ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ခုနစ္ ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ မိမိေဒသအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။