ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအား ေမလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအား ေမလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက လ်ာထားေဆြးေႏြးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာကိစၥ၊ ညီလာခံက်င္းပေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ UPDJC ၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ မတ္ ၁၁ ရက္က ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ လည္းေကာင္း၊ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ လည္းေကာင္း လ်ာထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

မူလက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္မွန္းသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ႔ ပါ၀င္ လာျခင္းကို ေစာင့္ဆုိင္းျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ညီလာခံအား မတ္လအတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္းထားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္သည္ မတ္ ၁၄ ရက္မွ စတင္ကာ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေနသျဖင့္ ညီလာခံ က်င္းပမည့္ရက္ႏွင့္ KNU ကြန္ဂရက္တုိက္ဆုိင္ေနပါက KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္အား အတည္မျပဳႏုိင္ေသးဘဲ ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားမ်ားက ဦးစြာက်င္းပထားၿပီး ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လည္းေကာင္း က်င္းပထားၿပီးျဖစ္သည္။

# Eleven