ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ကြင္းဆင္းစည္း႐ုံး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္ကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ (၁) ရပ္ကြက္အတြင္း ကြင္းဆင္းစည္း ႐ုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းကို ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယု၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေခတၱဥကၠ႒ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၅ဝ ျဖင့္ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားထံ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား မိတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ မိမိတို႔ပါတီ၏ ျပည္သူ႔အေပၚထားရွိသည့္မူဝါဒ သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယူဒီေန