အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေျခေထာက္ေဒသ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီႏွစ္စဥ္ေႀကး ေပးသြင္း

 

ပဲတိုင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း) ေတာင္ငူခရိုင္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးလြင္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးအုန္းေက်ာ္ ၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးတင္အုန္း ထံသို႔ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေျခေထာက္ေဒသ ပါတီဝင္ႏွစ္ စဥ္ေႀကး ေကာက္ခံ႐ွိေသာ ၅၀ ဦးအတြက္ ပထမအရစ္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးသန္႔စင္ဝင္း ဦးျမင့္ဦးေက်ာ္ စည္းရံုးေရးမွဴး ဦးဟန္လင္းေအာင္ တို႔မွ မတ္လ (၆) ရက္ေန႔႔တြင္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေႀကး ေပးသြင္းေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ညီငယ္