ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳၿပီး ခြင့္ျပဳေနရာထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ပါက မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳၿပီျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ေနရာ အတုိင္းအတာ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ပါက မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ အား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၃၇၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ စည္ကား သုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး စနစ္ တက် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရကစားမ႑ပ္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိသားစုမ႑ပ္မ်ား၊ ကုမၸဏီအလုိက္ စုေပါင္းေရ ကစားမ႑ပ္မ်ား၊ ဆုေပးမ႑ပ္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္မ်ားကုိ ေရရရွိႏုိင္ေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္၍လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ အေျခအေနေပၚမူ တည္၍လည္းေကာင္း၊ မ႑ပ္အႀကီးႏွင့္ အလတ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ခြင့္ျပဳ ေနရာခ်ထားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရကစားမ႑ပ္ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ခြဲျခားၿပီး သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတုိ႔၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္း/တံတား)သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၾကံ့ခုိင္မႈေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ေလွ်က္ထားေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္ မတီတြင္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ မ႑ပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ မ႑ာပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီက သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ေနရာ၊ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးသည့္ အတုိင္းအတာ အတုိင္းသာ ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳသည့္ ေနရာမွ ေက်ာ္လြန္၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၍လည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳဘဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက မ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ခြင့္အား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ မ႑ာပ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူက အျခားသူမ်ားသို႔ ငွားရမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း လုံး၀ မျပဳလုပ္ရ၊ ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္အသုံးျပဳရန္၊ လုိက္နာမႈ မရွိလွ်င္ မူလခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ပုိင္ရွင္မွ ၎ေပးသြင္းထားသည့္ စေပၚေငြအနက္ မ႑ပ္ႀကီးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ကုိလည္းေကာင္း၊ မ႑ပ္အလတ္ အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ကုိလည္းေကာင္း ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ႑ပ္မ်ား၏ အက်ယ္အ၀န္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ပုံစံအတုိင္းမ႑ပ္ တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္အရြယ္အစား ထက္ပုိပါက တစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ဒဏ္ေၾကး ႐ုိက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာမခံစေပၚအျဖစ္ သႀကၤန္မ႑ပ္အႀကီးကုိ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္ မ႑ပ္အလတ္ကုိ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ သတ္မွတ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္ တံတား) တြင္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္ပါက သတ္မွတ္ဒဏ္ေၾကးကုိ အာမခံစေပၚေငြမွ ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး စေပၚေငြကုိ သႀကၤန္ကာလအၿပီး ေမလအတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

# Eleven