လပတ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား လပတ္အစည္း အေဝးႏွင့္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးအပ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝးဝဝ နာရီ တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေဌးလြင္၊ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာ ေကာ္မတီ ဝင္ ေဒၚခင္ျမင့္တို ့တက္ေရာက္ၿပီး ေ႐ွ႕ဦးစြာ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေဌးလြင္မွ အမွာ စကား ေျပာၾကားၿပီး ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ကို ပါတီဝင္ ၁၀၇ ဦးကိုယ္စား ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေအာင္ေဌးမွ ေပးအပ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေဌးလြင္ မွ လက္ခံခဲ့၍ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားမွ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား၏ ေမးျမန္မႈမ်ားကို ပါတီ ဥကၠဌမွ ျပန္လည္ ႐ွငး္ျပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား ကို ေန႔လယ္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕နယ္