႐ုရွား ႏိုင္ငံ စစ္တပ္ က ယခု ႏွစ္တြင္ ေလယာဥ္ ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ စုစုေပါင္း အစင္း ၁၆၀ ကို တိုးခ်ဲ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစမည္

႐ုရွားႏိုင္ငံ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Bondarev က ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေလတပ္ ႏွင့္ ေရတပ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ စုစုေပါင္း အစင္း ၁၆၀ ကို တိုးခ်ဲ႕တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သြားေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေလတပ္မွ ေလယာဥ္ ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ အသစ္ စုစုေပါင္း ၁၆၀ စင္းကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေလတပ္ တပ္ဖြဲ႔၏ ပစၥည္းကိရိယာ ျပည္စံုမႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိေစခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႕အနက္ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားသည္ နည္းပညာ သစ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

Bondarev က ႐ုရွား ႏိုင္ငံ စစ္တပ္အေနျဖင့္ စက္ယႏၲရားသစ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခ်ိန္တြင္ စက္႐ံုမ်ားမွ စီမံထားသည့္ အစီအစဥ္အလိုက္ ထုပ္လုပ္မႈမ်ားကို လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေၾကာင့္ ပစၥည္းကိရိယာ မျပည့္စံုျခင္း ျပႆနာျဖစ္ပြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ၏ အစီအစဥ္အရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေလတပ္သည္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ ယာဥ္အသစ္ အစင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေလယာဥ္အစင္း ၉၀၀ ၏ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Credit: XINHUA