စည္းကမ္းတင္းက်ပ္၍ စိစစ္ခြင့္ျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ကားအေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္မႈ ေလ်ာ့က်လာ

ကားအေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စိစစ္ၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ခ်ထားသည့္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ လစဥ္အေရာင္းျပခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အေရအတြက္ ငါးခုမွ ၁၀ ခု ထက္မနည္းရွိေသာ္လည္း  ခြင့္ျပဳေပးႏႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ သံုးခုမွ  ငါးခုအထိသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားမႈ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ ေရာင္းခ်သည့္စနစ္၊ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒမ်ား အပါအဝင္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို တင္းက်ပ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ မထုတ္ေပးေတာ့ ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ ဖြင့္လွစ္ရန္ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ယခု ေနာက္ပိုင္း တြင္ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီး မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထား မႈမ်ားရွိလာသည္ဟု ဆုိသည္။ ၂၀၁၇  ဇန္နဝါရီအထိ ေနာက္ဆံုးရ စာရင္းအရ ျပည္တြင္းတြင္ ကားအေရာင္းျပခန္း ၂၅ ခုႏွင့္ ကားအေရာင္း စင္တာ ၂၅၀ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကားအေရာင္း စင္တာအခ်ိဳ႕က အပ္ကုန္စနစ္ျဖင့္ေမာ္ဒယ္နိမ့္ တင္သြင္းလားေသာ ကားမ်ားကို လုိင္စင္ကပ္ေရာင္းခ် ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက မူလႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ရာ ပိတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အေရာင္းစင္တာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ယာဥ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာမႈရွိ၊မရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ အေရာင္းစင္တာမ်ားကို ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ လစဥ္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ အခြန္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ကားအေရာင္းစင္တာ ၇၀ ေက်ာ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားကို စည္းကမ္းလိုက္နာမႈပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ A၊ B၊ C ဟု အဆင့္ခြဲျခား သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေရာင္းျပခန္းအမ်ားစုသည္ စည္းကမ္းပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း ကား အေရာင္းျပခန္းပိုင္ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

စည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ အေရာင္းျပခန္းမ်ားကို အဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ ပိတ္ သိမ္းသည္အထိ အေရးယူႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

# 7 Day Daily