ဒံုးက်ည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ တရုတ္ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးလုနီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဆို

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကို စမ္းသပ္ျခင္းအေနျဖင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ တာေဝး ဒံုးက်ည္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုယူဆရေသာ ႏွစ္ဒါဇင္နီးပါးခန္႔ရွိသည္႔ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ရွိ ကြ်န္းတုမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးလုနီးပါးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အရာရွိ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈကို အေမရိကန္အေနျဖင့္ မည္ကဲ႔သို႔တုန္႔ျပန္မည္ကို ေမးခြန္း ထုတ္လွ်က္ရွိၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ တရုတ္အေပၚ မည္ကဲ႔သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္ကို ႏိုင္ငံတကာက သိလိုလွ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ႔ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ တတိယအမ်ားဆံုး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ ၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကတရုတ္ႏိုင္ငံက ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဘရူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္ဝမ္ႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထား သည္။ ထရန္႔၏ အစိုးရက ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ တရုတ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရား မဝင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

Ref:Reuters