ေရႊထည္ ေရာင္းခ်ေငြမွ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအဆိုျပဳ

ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ေရာင္းခ်ေငြမွ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး  ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အထက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခြန္အေကာက္ မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာ ေရာင္းရေငြအေပၚတြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ပါရွိၿပီး ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က  ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာက္ခံမည့္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အထူး ကုန္စည္ခြန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္သူမ်ားထံမွသာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းထည္မ်ားကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ႏွင့္  ပတၲျမား၊ နီလာ၊ ျမ အ႐ိုင္းထည္မ်ားကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံရန္ မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ပတၲျမား၊ နီလာ၊ စိန္၊ ျမ အ႐ိုင္း ထည္မ်ားအျပင္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အ႐ိုင္းထည္မ်ားကိုပါ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ ထပ္မံ အဆိုျပဳ တင္သြင္းထားသည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၲျမား၊ နီလာ၊ စိန္၊ ျမ အေခ်ာထည္မ်ားအျပင္ လက္ဝတ္ရတနာတြင္ စြဲကပ္ထား သည့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၲျမား၊ နီလာ၊ စိန္၊ ျမႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္မ်ားကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ အဆိုျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ (နဝမေျမာက္ေန႔) ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

# The Voice