ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ္းျမဳိ႕အတြင္းရွိ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား ေသာ အမွာစကားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

၁။    ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီသည္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုပါတီျဖစ္

၂။    အဆင့္ဆင့္ေသာပါတီဝင္မ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ပကတိ အေျခေနမ်ားအား သိရွိလုိ၍ ပါတီဗဟုိ ဥကၠဌ
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမဳိ႕နယ္မ်ားအထိ ေရာက္ေအာင္သြားျပီး ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံေနျခင္းျဖစ္

၃။    မိမိတုိ႔အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္က လုပ္သမွ် လုပ္ငန္းတုိင္းကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အျပစ္ေျပာ၍ အၾကပ္တည္းျဖစ္ ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နုိင္ငံေရးတုိက္ကြက္ ေဖာ္နည္းမ်ားမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ မရွိသင့္ေတာ့ဟု ရူ႕ျမင္

၄။    ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ပါတီဝင္ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံအေပၚထားရွိေသာ စိတ္ရင္းေစတနာႏွင့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ကုိ ျပည္သူကသာ အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္

၅။    မိမိတုိ႔ပါတီအေနျဖင့္ ပုိင္နက္နယ္ေျမ၊ လူမ်ဳိး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ ယုတ္ေလွ်ာ့က်ဆင္းမည့္အေရးကုိ ျပတ္သားစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။