ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း ေခ်ာင္းဆံု အေရွ႕ရပ္ကြက္ ႏွင့္ အေနာက္ရပ္ကြက္ရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား မဲဆြယ္စည္းရုံး

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေခ်ာင္းဆုံတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ နံနက္(၀၉း၃၀) နာရီခ်ိန္မွစတင္ကာ ေခ်ာင္းဆုံျမဳိ႕ ေခ်ာင္းဆံုအေရွ႕ရပ္ကြက္ႏွင့္ အေနာက္ ရပ္ကြက္ရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအား စည္းရုံးမဲဆြယ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းမွ မဲဆြယ္စည္းရံုးေဟာေျပာရာတြင္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒ မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း တုိးတက္ေအာင္ လယ္သမားမ်ားအား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ာ၏ဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲ ဘာေတြလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာ သိရွိထား ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ဖို႔ လာေရာက္ေဟာေျပာရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျဖည့္ ဆည္းေပးရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုသြားမွသာ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားအား သိရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဒါမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ဒီကၽြန္း တိုးတက္မည္ ဆိုတာကို သိ႐ွိထားပါေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ျပည္သူလူထုထံေရာက္/မေရာက္ ၾကည့္ေစျခင္ ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုလွ်င္ ျပည္သူလူထုမွေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိေဆာင္႐ြက္မတတ္လွ်င္ ရ႐ွိမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိၿပီး ေဆာင္႐ြက္တတ္သည့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စည္းရုံးမဲဆြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

# ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ မြန္ျပည္နယ္