စင္ကာပူႏုိင္ငံရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ရက္တြင္ မဲေပးရမည္ဟုဆို

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရိွ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ယခုလ ၂၆ ရက္တြင္ မဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူမွာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ၁၇၇ ဦးရိွျပီး အမည္စာရင္း မဲေပးရမည့္ မဲဆႏၵနယ္စာရင္းမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ ‘က’ အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းမ်ားကုိ စင္ကာပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ျပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားေပးပုိ႔လာသည့္ ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပုံစံ(၁၅) ၁၇၈ ေစာင္အား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ အက်ဳံး ဝင္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ခု ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ႀကိဳတင္မဲေပးမည့္သူမ်ား စာရင္း တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ခုပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ႏုိင္ငံျပင္ပေရာက္ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵေပးလိုသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပံုစံ(၁၅)ျဖင့္ ေတာင္းခံခဲ့မႈမ်ားစာရင္းမွာ ႏုိင္ငံ ေပါင္း ၂၈ ႏုိင္ငံမွ ေတာင္းခံသူဦးေရ ၃၅၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်ာလ္းကိုး