အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေငြတည္ၿငိမ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျပင္ပေငြေၾကးေဈးကြက္၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၇၀ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးသည္ ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္ကစတင္၍ တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၁,၃၆၀ က်ပ္ေအာက္၌ အနည္းငယ္ အတက္၊ အက်ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ နံနက္ေဈးဖြင့္ ခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၇၀ က်ပ္သို႔ ႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္လာသည္။

ျပင္ပေဈးကြက္၌ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀ က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၆၀ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းသတ္မွတ္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ ေဒၚလာေရာင္းေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၇၀ က်ပ္ခန္႔သို႔ ျမင့္ တက္လာသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေရႊေဈးတက္ေနၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာတန္ဖိုး တက္လာျခင္းသည္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကစားသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ အႀကီးတန္း ဘဏ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းေရႊေဈးလည္း ကမၻာ့ ေရႊေဈး ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။ ကမၻာ့ေရႊေဈးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁,၂၄၀ ခန္႔ ေဈးရွိသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒တုိ႔ အပါအဝင္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန႐ံုး တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္က ေတြ႔ဆံုၿပီး အစည္းအေဝးျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္းဝယ္ခြင့္ (AD) လုိင္စင္ရ ဘဏ္မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္၏ ႏုိင္ငံျခားေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

# 7 Day Daily