ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ေက်း ပံုမွန္လပတ္ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပ

 

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ေက်း ပံုမွန္လပတ္ေတြ႔ဆုံပြဲ (၂/၂၀၁၇)ႏွင့္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို (၉-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၁)နာရီအထိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္l ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျဖဴျဖဴေက်ာ္l ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ေဒၚဝင္းဝင္းသီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားl ရပ္ေက်း(၃၆)အုပ္စုမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေကာ္မတီဝင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးဝင္းျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ေဒၚျဖဴျဖဴေက်ာ္မွ ပါတီအဆင့္ဆင့္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚဝင္းဝင္းသီမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ပါတီဝင္ထားသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၅ ဦး၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ၁ ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ၁၃ ဦး၊ ရပ္ေက်း ၃၆ အုပ္စုမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ၁၈၀ ဦး စုစုေပါင္း ပါတီဝင္ အင္အား ၁၉၉ ဦးတို႔၏ ပထမ ၆ လစာအတြက္ ပါတီဝင္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၅၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းေငြ ၉၉၅၀၀ိ/- ကုိ ၄င္းတို႔ ကိုယ္စား ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ေပးအပ္သည္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းသီမွ လက္ခံ ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Shwe Yamin