လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းမိတ္ဆက္

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လိႈင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယု သည္ ၄င္း၏မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရပ္ကြက္ ၂ဝ၊ ေက်းရြာ ကိုးအုပ္စုမွ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယခုလ ၁ရက္ မွစ၍ Door to Door ကြင္းဆင္း မိတ္ဆက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရ သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးတင္ ယုသည္ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁)၏ ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿဖိဳးေစတနာနယ္လွည့္အဖြဲ႕ျဖင့္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏လူမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏လူမႈ စီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ယု သည္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စတင္ တည္ေထာင္သည္မွ ယေန႕အထိ ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕နယ္သားျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ကိုယ္ စား အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာအာဆီယံ လႊတ္ေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ညီလာခံ (AIPA) ၏ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေရး ဆုိင္ရာ Work Shop သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သူတစ္ဦး လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖိုးခ်ဳိ(ယူနီယံ)