ပါတီဗဟုိအတုိင္ပင္ခံဦးရဲျမင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံ ဦးရဲ ျမင့္သည္ ေဖေဖာါ၀ါရီ (၈) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ခ႐ုိင္၊ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား တုိင္း ေဒသႀကီးပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံု၍ ပါတီေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ မွာၾကားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဗဟုိအတုိင္ပင္ခံဦးရဲျမင့္က မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္း သက္ဆုိင္ရာနယ္ ေျမအလုိက္ပါတီဝင္မ်ား၏ အရည္ အခ်င္းႏွင့္အရည္အေသြးျမင့္မား လာေစေရး၊ ပါတီဝင္ မ်ား၏ စာဖတ္ရွိန္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား တည္ေထာင္ေရး၊ ပါတီဝင္မ်ား စာမ်ားမ်ားဖတ္ၾကေစေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ မွာၾကားေဆြးေႏြးာ ခဲ့ကာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လည္း သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ပါတီေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတုိင္ ပင္ခံဦးရဲျမင့္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုရာသို႔မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတုိင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အင္အား ၉ဝ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ