ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္

 

အမည္ – ဦးတင္ယု
ပါတီ – ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
ပညာအရည္အခ်င္း -LL.B (ဥပေဒဘြဲ႔)
ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္႕မဲဆႏၵနယ္ – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးတင္ယု၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
****************************
၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ငါးသုိင္း ေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ အဖ ဦးအုန္းစိန္၊ အမိ ေဒၚေအးျမင့္ တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ေဒသ ေကာလိပ္မွ ႐ံုးလုပ္ငန္းအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ကိုရရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဝိဇၨာ/သိပံၸတကၠသုိလ္၊ ဥပေဒပညာဌာနတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကား ရင္း ၁၉၈၁ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႕အတြက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္
*******************************
၂ဝဝ၄မွ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္အထိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႕၏ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေရးလုပ္ ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္သူတို႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒျပင္ဆင္အစား ထိုးျခင္း၊ ဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္အထိ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၄ခုႏွစ္မွစ၍ ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေန၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ျပည္သူမ်ား၏ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခက္အခဲမ်ားအား အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၃ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၏ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿဖိဳးေစတနာ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြ႕ဲျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အား အခမဲ့ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳ
*************************
၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ကိုယ္စားအင္ဒိုးနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံလႊတ္ေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံ(AIPA) ၏ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေရးဆိုင္ရာWork Shop သု႔ိ ႏွစ္ႀကိမ္တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူအတြက္ ကတိျပဳခ်က္
***************************
အမ်ဳိးသားေရးဦးစားေပး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးႏွင့္ ဥပေဒပါအခြင့္အေရး အျပည့္ အဝရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္။
ျပည္သူမ်ား၏ဥပေဒပါအခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။
အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုမဲေပးစို႔။

Union daily