ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင္႕အဖြဲ႔ ေညာင္ေလးပင္ႏွင္႕ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႔နယ္မွျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာ ေမာ္ထြန္းႏွင့္ အမွတ္(၄)မဲဆႏၵနယ္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဌးႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာပါတီမွတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၆) ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးခန္းမတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္မ်ား၊ ေရးရာေကာ္မတီခြဲမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာဒုတိယ ဥကၠ႒က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးကိစၥ ႀကိဳ တင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခ အေနမ်ားအေပၚ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ စည္း႐ုံးေရးမွဴး ၆၁ ဦးမွ ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ ေရးအေျခေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ ေျမျပင္စည္း ႐ုံးေရးအေနအထားမ်ားအား တင္ ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမွ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ပါတီဝင္အင္အား အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဗဟို အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားေပး ရန္၊ ေျပာရဲဆိုရဲရွိရန္၊ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီအေပၚယုံၾကည္ ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ခိုင္မာၿပီး ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ကာ ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပိုးႏိုင္ေသာ ပါတီျဖစ္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ား၏စပါး ေစ်းက်သြားျခင္းကိစၥ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေငြေစ်းတက္ျခင္းႏွင့္ျပည္သူ မ်ားစားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအရ ပါတီဝင္မ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည့္အေျခအေန မ်ား၊ လုံျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး ထိပါးလာျခင္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ၿပီး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေနမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥရပ္မ်ား တြင္ပါတီတစ္ခုလုံးအေနျဖင့္တာဝန္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ အေရး၊ ျပည္သူ႔ အေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ရဲဝံစြာ ေရွ႕ထြက္ရပ္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးၾကရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝ ေသာ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ သည္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေက်ာက္ တံခါးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံး သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္/ ေက်းစည္းမွဴး၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ ဆုံကာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾက ေသာပါတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔သက္ ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္ စီမံထားရွိ ထားမႈမ်ား၊ ပါတီ၏စည္း႐ုံးရရွိမႈ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ပါတီ၏ ရပ္တည္မႈအေနအထား မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပါတီ၏အဆင့္ဆင့္မွတာဝန္ ရွိသူမ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာႏႈတ္ဆက္ အမွတ္တရမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ မ်ား႐ိုက္ကူးကာ အစည္းအေဝး ကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း)