လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျပ႒ာန္းေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ေမးျမန္း

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း ကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး၏ ေမးျမန္း မႈကို ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ယင္းသို႔ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးဆြဲတဲ့ အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲထားတဲ့အေပၚမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ Issue (အေၾကာင္းအရာ) ေတြ အမ်ားႀကီးမေပၚ ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။
အထက္ပါဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးပါက ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ကိိုယ္စားလွယ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဥပေဒၾကမ္းကို တင္ျပႏိုင္မည့္ကာလႏွင့္ အတည္ျပဳႏိုင္မည့္ ကာလတို႔ကို ထပ္မံေမးျမန္းရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္က တင္ျပႏိုင္မည့္ ကာလကို ေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။
သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ျပည့္စံုစြာေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

# 7 Day Daily