ကုလလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ JMC-U ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ကုလသမဂၢလက္ ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) တုိ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကုလလက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr Haoliang Xu ႏွင့္ အဖဲြ႔သည္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္အပါအ၀င္ ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခ င္းျဖစ္သည္။ ‘‘JMC ျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ အခု ေရာက္ေနတဲ့အေျခအေနေတြပါ။ အဲဒါက သူတို႔အဓိက ေမးတာ’’ဟု JMC-U ဒုဥကၠ႒ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္း ဇက္ဖိုးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ကုလလက္ ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ JMC-U တို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဘ႑ာေငြရရွိေရးအပါအ၀င္ JMC-U က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ကုလက ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္အေျခ အေနမ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ JMC-U သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) အရ   ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ တပ္မေတာ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ အရပ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ JMC-U ၏ အဓိကတာ၀န္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္အဖဲြ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားပါက အျငင္းပြားမႈ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။