ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

ေကာ့မွဴးျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ထိေတြ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦးတက္ ေရာက္၍ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ရမည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ အျမဲမျပတ္ထိေတြ႕မႈမ်ား ရွိရန္ ပါတီမူဝါဒႏွင့္အညီ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္၊ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကာလတြင္လည္း ဥပေဒ ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာ ၾကားၿပီး ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီနာယက ဦးဝင္းထိန္ကလည္း ပါတီေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားေျပာၾကား၍ စည္းကမ္းတက် မူေဘာင္တြင္းမွ စည္း႐ံုးယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းက ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးသမွ် တင္ျပေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားမွလည္း ေရး ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးကာ အစည္းအေဝး ကို နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ၿပီးဆံုး ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)