ရန္ကုန္(အေရွ႕ပုိင္း)ခ႐ိုင္ပါတီႏွင့္ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ စည္း႐ုံးေရးနယ္ေျမအတြင္း ရွိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားမွပါတီ ဝင္မ်ားအား ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီတုိ႔မွ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔ နံနက္၉နာရီတြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ ပုိင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ ေဆာင္၌ေတြ႕ဆုံၾကရာျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ ပါတီအရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပုိင္း) ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး(နယ္ေျမ တာဝန္ခံ)ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေနလင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ခုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ရပ္/ေက်းမ်ားမွပါတီဝင္မ်ားစုစု ေပါင္း၅၅ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္က ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးလုိအပ္သည္မ်ား ကုိေဆြးေႏြးသည္။
ပါတီအရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရန္ကုန္(အေရွ႕ ပိုင္း)ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္ တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ဘ႑ာေရးမွဴး(နယ္ ေျမတာဝန္ခံ)ေဒၚေအးေအးျမင့္တုိ႔က ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးလွမ်ဳိးက မိမိၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းပါတီဝင္စည္း႐ုံးေဆာင္ ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အားမ်ား ကြင္းဆင္းစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈလုပ္ ငန္းအေျခအေနမ်ား၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္ ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမအလိုက္ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိတင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ပါတီတာဝန္ရွိသူ မ်ားက လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကုိ ညေန ၄ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွမ်ဳိး(ဒဂံုအေရွ႕)