ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ယခင္(၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီးအစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ကာကြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးနယ္ပယ္အားလံုးကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အေရးႀကီးလာတဲ့ ခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာပါတီရဲ႕မူဝါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္အရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အရလည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ ရပိုင္ခြင့္အရလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို ပီျပင္စြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္လို႔ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈယိမ္းယုိင္လာျခင္း၊ ဒီလုိယိမ္းယုိင္လာတဲ့အတြက္ အာဏာရွင္ပုံစံကုိဦးတည္လာၿပီးRule of Law ဆုိတဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအားနည္းလာျခင္း။
လူ႕အခြင့္အေရးကုိေရွ႕တန္းတင္လြန္းၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအခြင့္အေရး(သုိ႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံေတာ္အခြင့္အေရး အႀကီး အက်ယ္နစ္နာဆုံး႐ႈံးသြားေစတဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း(ဥပမာအားျဖင့္) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားလုံျခံဳေရးကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳတဲ့ဥပေဒအခ်ဳိ႕ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဒီဖ်က္သိမ္းမႈကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားအလြယ္တကူအလ်င္အျမန္အမ်ားအျပားေရာက္ရွိေျခကုပ္ယူလာျခင္း။
မ႑ိဳင္ (၃)ရပ္ရဲ႕ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ဟန္ခ်က္ပ်က္လာျခင္းနဲ႔အတူ အာဏာဗဟုိျပဳရာကုိ ဝန္းရံ ထားတဲ့ အသိုင္းအဝုိင္းန႔ဲ အမ်ဳိးသားေရး ကုိယ္ခံအားကုိဆက္စပ္ စဥ္းစားလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့သတင္းလုံျခံဳမႈဟာ ထိတ္လန္႔စရာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုမ်ားကစိုးရိမ္တႀကီးေထာက္ျပထားတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ားအေရး၊ အစိုးရရဲ႕ ကိုင္တြယ္မႈ ဟာလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္ခဲ့တဲ့အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ ပုံေဖာ္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္ေဒသမွာHuman Rights ကုိ တြင္တြင္ေျပာၿပီးNational Rightsက်ဆုံးခန္းကုိေတြ႕ရေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ံHuman Rights ဆိုတာဒီမိုကေရစီသမားေတြ တြင္တြင္ေျပာေလ့ရွိတဲ့စကားလံုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဒီမိုကေရစီစကားလံုးတြင္က်ယ္လာတဲ့အခါမွာ ထင္ေပၚတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးဟာ ဒီမိုကေရစီကို ေရွ႕ကနာမည္တပ္ၿပီး ျပည္သူကို ဆြဲေဆာင္ေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။
National Interests, National Idendity ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးသားစ႐ိုက္လကၡဏာ မေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ Human Rights နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္/ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ National Rights (သုိ႔) Nation’s Rights တုိ႔ဟာ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်တတ္တယ္လု႔ိ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ စာေရးဆရာတစ္ဦးေရးထားသည္ကုိ သတိျပဳၾကေစခ်င္ပါတယ္။

union daily