ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီသူရဦးေအးျမင္႕ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္အဆင္႕ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ ထီးခ်ဳိင္႕ၿမိဳ႕၌က်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ (ဗဟို)ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ခ႐ိုင္ အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ရပ္ကြက္ေက်းရြာစည္း႐ုံး ေရးမွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနား ကို ယခုလ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္က ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳး ေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳး ေရးပါတီ(ဗဟို)ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သူရဦးေအးျမင့္က လူထုအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒ဦးစိန္ႀကိဳင္က ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေသာ ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္သိန္းႏွင့္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ကသာခ႐ိုင္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ႀကိဳင္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္ခဲ(ထီးခ်ဳိင့္)