ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီႏွင္႔ ျမင္ျမတ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္း

 

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတိုင္ပင္ခံဦးရဲျမင့္ႏွင့္ဇနီးေဒၚျမတ္ေငြတို႔ ထူေထာင္ထားေသာ ျမင့္ျမတ္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သရက္ကုန္းေက်းရြာ၊ သဂၤတံုေက်းရြာ၊ က်ိဳင္းေတာင္ေက်းရြာမ်ားရွိ မူလြန္/မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔
ွလွဴဒါန္းသည့္ဗလာစာအုပ္/ေလးေၾကာင္းမ်ဥ္းစာအုပ္မ်ားကို
အလွဴရွင္မ်ား၏ကိုယ္စား (၁၈.၁.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးလင္းေဇာ္မင္းႏွင့္အဖြဲ႕မွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

creditး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး