မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ၏ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းသင္တန္းဖြင္႕ပြဲက်င္းပ

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါ တီ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းသင္တန္း ကို ယမန္ေန႕နံနက္ ၉နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ရာ သင္တန္းသို႔ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း ညြန္႔ေအာင္၊တိုင္းပါတီဘ႑ာေရး မွဴး ဦးၾကည္ထြန္းႏွင့္ တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်ားမွ သင္တန္းသား ၉ဝ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁ဝဝ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းညြန္႕ေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ယေန႕ အေျခအေနတြင္ ပါတီအား က်စ္ လစ္ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး စည္း ကမ္းရွိေသာပါတီျဖစ္ေအာင္ တည္ ေဆာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႕ တည္ေဆာက္ရာတြင္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းပါတီမွ ေထာက္ပံ့ေပးထား ေသာေငြေၾကးမ်ားစနစ္တက်ထိန္း သိမ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာအသံုး ျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႐ံုးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္လည္း သတ္မွတ္ထား ေသာေငြေၾကးမ်ားစနစ္တက်ထိန္း သိမ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာအသံုး ျပဳၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ႐ံုးတစ္ ႐ံုး၏အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ဝင္စာ/ထြက္ စာမ်ား၊မွတ္တမ္းမ်ား စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဤသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရရွိ သည့္အခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳးစားေလ့ လာ၍ မိမိ႐ံုးသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္ အခါ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား ျပန္႔ပြား ၾကပါေစရန္ အမွာစကားေျပာၾကား သြားသည္။
ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားရာ တြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ ရည္ ပိုမိုတိုးတက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား တိက်ေသခ်ာေစပါေၾကာင္း၊အေျခခံ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲ အမွားမ်ားသည္အခ်င္းခ်င္းသံသယ စိတ္ကိုျဖစ္ေပၚေစ၍ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ား ပိုမို နားလည္္ပါမွ မွန္ကန္စြာစီမံခန္႕ ခြဲတတ္ၿပီး တိက်ေသာ႐ံုးလုပ္ငန္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ဦးစီး တာဝန္မ်ား၊ ပိုမိုနားလည္လာမည္ ျဖစ္၍ ႀကိဳးစားသင္ယူေလ့လာ ၾကပါရန္ မွာၾကားသြားသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီမ်ားမွ သင္တန္းသား ၉ဝ ျဖင့္ စည္း႐ံုးေရးဘာသာရပ္၊ဥပေဒ ဆိုင္ရာမ်ား၊ မီဒီယာေရးရာႏွင့္ လူငယ္ေရးရာမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာ၊ ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္း နည္းမ်ား၊ပါတီ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားအား တုိင္းေရးရာတာဝန္ခံမ်ားက ပို႔ခ်သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ ၾကာဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါသင္တန္း သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ျမင့္(မေကြး)