လက္ေရတစ္ျပင္တည္း

 

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း ၁/၂၀၁၇ ကိုတက္ေရာက္ေနၾကတဲ႕ နိုင္ငံအဝွမ္းက သင္တန္းသားေတြနဲ႕ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ ႏွင္႕ CEC မ်ားရဲ႕ ေန႕လည္စာ