ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ၄၁ စုရွိပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒၊ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရး မွဴးႏွင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၄၁ စုရွိ ပါတီဝင္မ်ားအား ယေန႔နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာ ေမာ္ထြန္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရးမွဴး ဦးညီညီျမင့္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ဝင္း ထြန္း၊ ဦးေအာင္ႏုိင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင္ စိုး၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္ေက်းရြာ ၄၁အုပ္စုမွ ပါတီ ဝင္မ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒က ယခုလုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိပါတီဝင္မ်ားအားေတြ႕ ဆုံရာတြင္ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲ မ်ားရွိပါက ယေန႔တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ေရးရာ အလိုက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ေမးျမန္း၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ဝင္းႀကိဳင္(ေက်ာင္းကုန္း)